0702 - 40 20 24 kontakt@fusig.se

Historik

FUSiG bildades 2003 av personer som själva varit sjuka av stress, det vi i dagligt tal kallar utbrändhet. Idag har tillståndet sedan länge ett namn och en diagnos; utmattningssyndrom. Styrelsearbetet bedrivs fortfarande av egenerfarna personer med stor erfarenhet av stress och utmattning.

Syfte och Mål

Föreningens mål är att stödja personer med stressrelaterad ohälsa, samt deras anhöriga. Föreningen betonar principen lika värde och respekt för de som insjuknat i stressrelaterad ohälsa och deras behov, samt präglas av öppenhet, samverkan med andra föreningar med näraliggande inriktningar, och flertalet myndigheter. Kunskapen om stress och dess konsekvenser har ökat i vårt samhälle och den kunskapen är viktig för de som insjuknar i långvariga ohälsotillstånd orsakade av stress på arbetet och/eller i privatlivet. FUSiG har en viktig roll att fylla i arbetet med att fortsätta öka kunskapen, påverka vården och rehabiliteringen för personer som blir sjuka i någon form av stressrelaterad ohälsa. Detta arbete sker bl.a. genom NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg) där FUSiG sitter med i styrelsen. Genom NSPHiG har FUSiG möjlighet att få inflytande på många nivåer i samhället vad gäller kunskap, information, vård och attityder till psykisk ohälsa. ISM (Institutet för stressmedicin i Göteborg) har varit en samarbetspartner i många år. Dessutom har FUSIG varit delaktig i utvecklingen av en mottagning för svår stressrelaterad ohälsa i Västra Götaland, som öppnar den 1 november 2016.

Medlemsaktiviteter

Föreningens nav är medlemsaktiviteterna. Vi erbjuder olika relevanta aktiviteter för att förbättra vardagen för den som insjuknat i utmattningssyndrom. Av erfarenhet vet vi att det är viktigt att träffa personer i liknande situation för att dela erfarenheter och för att känna att hen inte är ensam.

Telefontid

Vi har också telefontid 1 gång/vecka,  där vi ger råd och tips efter bästa förmåga. Medlem i FUSiG kan alla bli som känner igen sig i föreningens beskrivning eller dess anhöriga. Stödmedlem kan den bli som har kunskaper inom området eller bara är intresserad. Se vidare under fliken ”Bli medlem”.